1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
24.11.2021

Pedagogická činnost

Výuka pro 4. a 5. ročník všeobecného lékařství a stomatologie.

Je zaměřená na fyziologii a patofyziologii procesu lidské komunikace, na poruchy tohoto procesu, jejich léčbu a rehabilitaci. V oboru stomatologie je kladen zvláštní důraz na poruchy řeči při rozštěpových vadách v orofaciální oblasti. Výuka probíhá také v rámci nelékařských oborů v předmětu ORL a foniatrická zdravotnická technika.

AKK Logoped ve zdravotnictví.

Na 1. LF UK se v současnosti vzdělávají kliničtí logopedi v akreditovaném dvousemestrálním kvalifikačním kurzu (AKK) Logoped ve zdravotnictví. Program má fakulta akreditovaný od roku 2020. Jeho provedení je v souladu se současným zněním Zákona č. 96/2004 Sb., dle kterého se odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví. Na výuce se podílí široký tým lektorů z Foniatrické kliniky, Ústavu veřejného zdravotnictví a práva 1. LF UK a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN.

Volitelné předměty pro studenty medicínských i nelékařských oborů 1. LF i dalších fakult UK.

V rámci volitelných předmětů je realizována výuka předmětů:

• Poruchy komunikace (řeč, sluch a hlas)

• Řečová komunikace a její poruchy v praxi pomáhajících zdravotnických profesí

• Poradenství a psychoterapeutický přístup v oblasti komunikačních poruch

Vedení doktorandů a spolupráce na přípravě a výzkumných projektech.

· Vedení doktorandů v oboru Ph.D. studia Lékařská psychologie 1.LF UK

· Vedení a konzultační činnost u doktorandů FF UK, především v oboru fonetika ve spolupráci s Fonetickým ústavem FF UK.

Subkatedra Foniatrie, audiologie a klinické logopedie IPVZ Praha

Na FK je dislokována Subkatedra Foniatrie, audiologie a klinické logopedie IPVZ Praha, která vytváří centrum pro specializační studium v těchto oborech, organizuje vzdělávací akce, průběh odborných stáží a kurzů i závěrečných zkoušek (atestací) v oboru foniatrie a klinická logopedie.

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN je akreditovaným pracovištěm pro specializační obory foniatrie, audiologie a klinická logopedie.

Odborné semináře a konference

Foniatrická klinika realizuje každoročně soubor pěti odborných tematických seminářů pro odbornou veřejnost, přednášky a ucelené referáty jsou publikovány na konci roku v recenzovaném sborníku kliniky Řečová komunikace v normě a patologii.

Ve spolupráci se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii Společnosti ORL a CHHK ČLS JEP klinika organizuje pravidelné celorepublikové odborné semináře a podílí se na organizaci Celostátních foniatrických dnů Evy Sedláčkové a Česko-slovenského foniatrického kongresu.


 

počet zobrazení: 4605 poslední aktualizace: 24.11.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.