1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
24.11.2021

Foniatrická klinika

Foniatrická klinika 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (FK 1.LF a VFN) je jediným státním pracovištěm v ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru foniatrie, audiologie a klinické logopedie (ambulantní, lůžkovou a v rehabilitačním stacionáři a sluchovém centru). Disponuje řadou diagnostických a léčebných možností, které nejsou jinde v ČR dostupné. Výhodou je realizace týmové péče od diagnostiky po péči rehabilitační.

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patofyziologií, diagnostikou a léčbou poruch hlasu, řeči a sluchu, tj. funkcí podílejících se rozhodujícím způsobem na lidské komunikaci.

Audiologie z hlediska medicínského je lékařský obor, jehož předmětem zájmu je lidský sluch. Zabývá se vyšetřováním sluchu, léčbou a rehabilitací sluchově postižených. Obecně je audiologie představitelem vědních oborů, které leží na rozhraní mezi vědami biologickými a technickými a zabývá se oblasti fyziologie a patofyziologie slyšení.

Klinická logopedie je zdravotnický nelékařský obor, zabývající se diagnostikou, terapií i možnou prevencí poruch komunikace řečí, jazykovými prostředky a s komunikací spjatých poruch kognitivních a motorických orofaciálních funkcí, zahrnujících především poruchy polykání a příjmu stravy (dysfagie).

Foniatrická klinika se podílí na pregraduální výuce studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství v oblasti výuky otorinolaryngologie a foniatrie. Zajišťuje postgraduální výuku v oborech foniatrie, audiologie a klinická logopedie. Je akreditovaným pracovištěm těchto oborů.

V rámci volitelných předmětů je realizována výuka předmětů:

· Poruchy komunikace (řeč, sluch a hlas)

· Řečová komunikace a její poruchy v praxi pomáhajících zdravotnických profesí

· Poradenství a psychoterapeutický přístup v oblasti komunikačních poruch

Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví realizuje klinika od roku 2020, na základě akreditace MZ, který obdržela 1. LF UK. Jeho provedení je v souladu se současným zněním Zákona č. 96/2004 Sb., pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví.

FK 1. LF UK a VFN je akreditovaným pracovištěm pro specializační obory foniatrie, audiologie a klinická logopedie. Specializační program realizuje Subkatedra Foniatrie, audiologie a klinické logopedie IPVZ Praha.


počet zobrazení: 6762 poslední aktualizace: 24.11.2021
Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.