1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 02.11.2020

E-learning - přednášky

 Vážené studentky, vážení studenti!

Foniatrie je definována jako lékařský obor, který se věnuje fyziologii, patofyziologii, diagnostice, léčbě a rehabilitaci komunikačního procesu u člověka, věnuje se tedy i poruchám hlasu. Poruchy komunikace - poruchy řeči, sluchu a hlasu – mají dalekosáhlý společenský význam. Jde často o nepříjemně dlouhodobá onemocnění s vlivem na psychiku pacienta a jeho okolí. Většinou vyžadují i dlouhodobou komplexní edukační či reedukační terapii.

V rámci základního oboru otorinolaryngologie absolvujete jednodenní stáž u nás na klinice.

V E-LEARNINGU naleznete zkrácené verze přednášek.

Doporučená skripta:

Dlouhá, O., Černý, L.: Foniatrie, Karolinum, 2012

Učební text nabízí přehled moderních znalostí z oboru foniatrie, který sice úzce souvisí s oborem otorinolaryngologie, ale má vazby na další obory. Učebnice obsahuje tři základní kapitoly o poruchách řeči, sluchu a hlasu. Kapitola o řeči je zaměřena zejména na komplex poruch, které se týkají centrální nervové soustavy. Kapitola o sluchu zdůrazňuje diagnostiku a péči o trvalé postižení sluchu a podává zasvěcený pohled na sluchovou protetiku. U poruch hlasu jsou popisovány nemoci fonačního ústrojí z hlediska speciální foniatrické diagnostiky a se zaměřením na rehabilitaci hlasově chronicky nemocných. Skripta jsou určena pro studenty otorinolaryngologie, ale i pro postgraduální vzdělávání (ORL, praktické lékařství, klinická logopedie, hlasová výchova).


Příjemné studium vám přeje Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.,

přednostka Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN