1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
08.11.2013

Pedagogická činnost

Výuka foniatrie a audiologie a klinické logopedie

 

A)      v rámci 1. LF UK:

1) výuka 4. a 5. ročníku lékařství a stomatologie, zaměřená na fyziologii a patofyziologii procesu lidské komunikace, na poruchy tohoto procesu, jejich léčbu a rehabilitaci. V oboru stomatologie je kladen zvláštní důraz na poruchy řeči při rozštěpových vadách v orofaciální oblasti. Výuka probíhá v rámci bloku ORL

2) výuka 3. ročníku bakalářského studia v oboru ORL a foniatrická zdravotnická technika

 

3) výuka PVP základy znakové řeči a znaková řeč pro pokročilé (2.-5. ročník 1. LF)

 

4) účast na přípravě doktorandů v oboru neurovědy

 

 

B)  v rámci PF UK – výuka pro katedru speciální pedagogiky

C) v rámci FTVS – výuka pro bakalářské studium Tělesná výchova zdravotně postižených

D) výuka pro 2. a 3. LF UK – pro obory pediatricky zaměřené

(vývojová problematika řeči a a sluchových vad)

E)      v rámci IPVZ - centrum pro postgraduální výuku v oboru foniatrie a audiologie a klinické logopedie organizace vzdělávací akcí, stáží a kurzů v rámci uskutečňování vzdělávacích programů v těchto oborech Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN je akreditovaná pro specializační obor audiologie a foniatrie.

 

Ve spolupráci se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii Společnosti ORL a CHHK ČLS JEP klinika organizuje pravidelné celorepublikové odborné semináře a podílí se na organizaci Celostátních foniatrických dnů Evy Sedláčkové a Česko-slovenského foniatrického kongresu.