1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 07.11.2017

2. Seemanův den

2. Seemanův den

 

Dne 23. září 2017 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a ČS ORL CHHK odborné sympozium s audiologickým zaměřením jako vzpomínku na prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc. Foniatrické celostátní sympozium se konalo v krásném sále refektáře Profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí. Bylo věnované tématům, která navazují na práce prof. Nováka, který zemřel před 10 lety.

Odborné setkání zahájil prof. MUDr. J. Syka, DrSc. pohledem na obor audiologie: Audiologie dnes a zítra. V dnešním pojetí se audiologie věnuje fyziologii, patologii, diagnostice a rehabilitaci poruch a vad sluchu. Zaměření je však rozšířeno i o prevenci sluchových obtíží.

Prof. MUDr. J. Betka, DrSc., FCMA, prezentoval dlouholeté zkušenosti Kliniky ORL a CHHK 1. LF UK a FN Motol: Diagnostika a léčba vestibulárního schwannomu s uvedením nejmodernějších metod detekce a terapie podle charakteristik nádoru s přihlédnutím ke kvalitě života pacientů.

Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. shrnul Současný stav screeningu sluchu novorozenců a dětí v ČR spolu s doporučeními ke zkvalitnění záchytu poruch sluchu zvl. u předškolních dětí.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci při vývoji nových audiologických testů v českém jazycea v oblasti bilingvismubylapříspěvkem Fonetického ústavu FF UK přednáška Doc. PhDr. J. Volína, Ph.D.: Interference angličtiny a češtiny při osvojování druhého jazyka.

V poledne proběhl slavnostní křest knížky O. Dlouhá a kol.: Poruchy vývoje řeči (Galén)

Odpolední program zajišťovala Foniatrická klinika:

Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc. prezentovala poslední výsledky diagnostiky poruch rozumění řeči u dětí s vývojovou dysfázií: Přínos centrálních sluchových dichotických testů u pacientů s APD (auditory processing disorders). Dr. Ing. J. Vokřál seznámil posluchače s Pokrokem v oblasti kochleárních implantací; prezentoval své dlouhodobé zkušenosti z nastavování zvukových procesorů v diagnosticko-rehabilitační části 1. centra kochleárních implantací (CI) na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN. Významnému tématu stárnutí sluchu a přínosu sluchové protetiky ve stáří se věnoval MUDr. L. Černý, Ph.D.: Faktory ovlivňující komunikaci při sluchové vadě ve vyšším věku. Prim. MUDr. M. Hrbková podala Přehled a možnosti diagnostiky a rehabilitační péče na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze se zdůrazněním nezastupitelnosti některých forem péče pro příznivý vývoj dítěte.

Sympozium 2. Seemanův den bylo významným odborným příspěvkem v roce 95. výročí založení oboru foniatrie.

 

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 2.10.2017

 

5615

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 1333 autor: vokral, poslední aktualizace: vokral, 07.11.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.