1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
05.03.2012

Seemanův den 2012

Seemanův den
Olga Dlouhá

Dne 17. února 2012 pořádala Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ke 120. výročí narození prof. MUDr. Miloslava Seemana, zakladatele oboru foniatrie v Evropě a v Československu, odborné sympozium Seemanův den.

Prof. Seeman je autorem uznávané teorie o extrapyramidovém původu koktavosti, vypracoval systém komplexní léčby tohoto onemocnění, je autorem aspirační metody edukace jícnového hlasu, české slovní audiometrie a dalších klasických metod. Organizačně stál při zrodu mezinárodní organizace pro logopedii a foniatrii (IALP) a jejího časopisu Folia Phoniatrica. Foniatrie v Československu vznikla jako nástavbový obor na bazi otorinolaryngologie v r. 1922. Tehdy byla při České klinice pro choroby ušní, nosní a krční, vedené prof. MUDr. Kutwirtem, založena ambulance pro poruchy řeči, hlasu a vady sluchu.

Po historickém přehledu a souboru vzpomínek na prof. Seemana, které přednesl prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc., bylo foniatrické sympozium, konané v krásném sále refektáře profesního domu MFF UK na Malostranském náměstí, věnované tématům, která navazují na práce prof. Seemana. Bylo to téma tvorby náhradního hlasového mechanismu – edukace jícnového hlasu (MUDr. Černý, MUDr. Jedlička) – u pacientů po totální laryngectomii. Úvod do této oblasti přednesl prof. MUDr. J. Betka, DrSc. - Diagnostika a léčba karcinomu hrtanu - s uvedením nejmodernějších metod detekce podle lokalizace nádoru a záchovného plánu pro pacienta.

Jeden blok přednášek byl věnovaný genetice sluchových vad – současné poznatky přednášel vnuk prof. MUDr. Pavel Seeman, CSc.: Genetické příčiny časné hluchoty v ČR a přínos DNA vyšetření a MUDr. Rašková: Hereditární příčiny poruch sluchu a genetické poradenství v rodinách se sluchovou poruchou.
V části programu, který byl věnovaný poruchám dětské řeči, o nichž v r. 1955 prof. Seeman vydal publikaci s překlady do mnoha evropských jazyků, vystoupila doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.: Klasifikace poruch dětské řeči – od Seemana k dnešku. Prim. MUDr. M. Hrbková připomněla Seemanovy teorie o původu koktavosti a připomněla úlohu zpětné sluchové vazby v přednášce Zlepšení plynulosti řeči u koktavých pomocí Lee-efektu.
V rámci moderního rozvoje sluchové protetiky Dr. Ing. J. Vokřál prezentoval zkušenosti ze 7 let nastavování zvukových procesorů (2005-2011) v diagnosticko-rehabilitační části 1. centra kochleárních implantací (CI) na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN.

Sympozium Seemanův den bylo významným příspěvkem k připomenutí prof. Seemana v roce jeho výročí narození a v roce 90. výročí založení oboru foniatrie.

 

 

5577 5579 5580 5576 5578 5581

 

 

 

počet zobrazení: 1418 poslední aktualizace: 05.03.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.