1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Foniatrická klinika
vokral 14.09.2017

2. Seemanův den

2. Seemanův den


pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN

a Sekcí pro foniatrii a audiologii ČS ORL a CHHK ČLS JEP

při příležitosti 10. výročí úmrtí prof. MUDr. Alexeje Nováka, DrSc.

 

23. září 2017

Profesní dům MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

 

Odborný garant sympozia:Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK

(č. registrace 0003/48117/17) a bude ohodnocena 6 kredity
Program sympozia:


8:00 – 9:00Registrace účastníků


9:00 Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.: Vzpomínka na našeho učitele


9:15 Prof. MUDr. J. Syka, DrSc., MUDr. O. Profant, Ph.D.: Audiologie dnes a zítra


9:45 Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. FCMA: Diagnostika a léčba vestibulárního schwannomu


Přestávka 10:15 – 10:45


10:45 Prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D.,MUDr. L. Školoudík, Ph.D.,MUDr.J. Dršata, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, RNDr. M. Janouch, Ph.D.:


Současný stav screeningu sluchu novorozenců a dětí


11:15 Doc. PhDr. J. Volín, Ph.D.: Interference angličtiny a češtiny při osvojování druhého jazyka


11:45 Křest knížky O. Dlouhá a kol.: Poruchy vývoje řeči. Galén


 


Přestávka k obědu 12:00 – 13:00


 


13:00 Doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.: Přínos centrálních sluchových dichotických testů u pacientů s APD (auditory processing disorder)


13:20 Dr. Ing. J. Vokřál, MUDr. L. Černý, MUDr. J. Skřivan, Ph.D., MUDr. J. Bouček, Ph.D., MUDr. Z. Čada, Ph.D., MUDr. J. Kluh: Pokrok v oblasti kochleárních implantací


13:40 MUDr. L. Černý: Faktory ovlivňující komunikaci při sluchové vadě ve vyšším věku


14:00 Prim. MUDr. M. Hrbková a kol.: Přehled a možnosti diagnostiky a rehabilitační péče na Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze


Diskuze a zakončení sympozia


Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Sekce pro foniatrii a audiologii


 


CSORL_col